KLIMACT KPI
typ 52 342
KLIMACT KP II 
typ 52 344
edice montážních návodů
NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ELEKTRICKÉ SERVOPOHONY TÁHLOVÉ
OBSAH

1. POUŽITÍ
2. PRACOVNÍ PODMÍNKY
3. POPIS
          obr. č. 1
4. RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
5. TECHNICKÉ ÚDAJE
6. Vybalení a uskladnění
7. Ověření funkce
8. Umístění servomotoru
9. Specifikační tabulka
10. Montáž
          obr. č. 2
11. SEŘÍZENÍ SERVOMOTORU
12. OBSLUHA A ÚDRŽBA
          obr. č. 3
          obr. č. 4
13. PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
14. NÁHRADNÍ DÍLY
15. DEMONTÁŽ A ODESLÁNÍ DO OPRAVY
16. SCHÉMA ZAPOJENÍ P - 1609
17. ROZMĚROVÉ NÁČRTKY
          Rozměrový náčrtek P - 1082
          Rozměrový náčrtek P - 1083 (přírubové provedení)
          Rozměrový náčrtek kloubu P - 1084
19. LEGENDA
 


KP0 pohled

1. POUŽITÍ
Elektrické servomotory pákové řady Klimact KPO se používají na dálkové ovládání a regulační provoz klapek, žaluzií a ventilů u topenářských a klimatizačních zařízení, pro které jsou na základě svých vlastností vhodné. /na začátek dokumentu -OBSAH-/


2. PRACOVNÍ PODMÍNKY
Servomotory musí pracovat a splňovat technické požadavky za těchto pracovních podmínek:
a) Jestli není uvedený jiný údaj, servomotory jsou odolné vůči působení atmosférického tlaku v rozsahu 86 - 106 kPa.
b) Servomotory v obyčejném (normálním) provedení C 1 ČSN 18 6310
- v rozsahu teplot: od -25°C do +55°C
- relativní vlhkost: od 5 do 100% s kondenzací
c) Servomotory v tropickém provedení T 23 ČSN 03 8805
- v rozsahu teplot: -25°C do +55°C
- relativní vlhkost: od 5 do 100% /na začátek dokumentu -OBSAH-/


3. POPIS
Servomotory jsou konstruované pro přímou montáž pomocí stojánku anebo příruby na ovládání zařízení. Jednofázový asynchronní motor s pastorkem a trvale připojeným kondenzátorem je svisle namontovaný na nosníku převodů. Převodové soukolí je vícestupňové a jeho hřídele jsou uložené v kluzných ložiskách. až na poslední dva převodové stupně, hřídele kterých jsou uložené ve valivých ložiskách.

Elektrická pomocná výstroj servomotoru je umístěná nad převodovkou a na upevňovací desce. K výstroji servomotoru patří: elektromotor, kondenzátor, vypínací jednotky, vypínací mechanismy, svorkovnice, ucpávkové vývody a sloupky. Konstrukce signalizační jednotky umožňuje signalizovat krajní polohy 35° dopředu.
Servomotory jsou vybavené ukazatelem polohy, který je upevněný na hřídeli vysílače a prostřednictvím okýnka na horním krytu udává okamžitou polohu výstupního hřídele-páky. Okýnko je vybavené ukazateli udávajícími polohu "otevřené" a "zavřené", které jsou nastavitelné.

obr. č. 1
KP0 obrázek č.1/na začátek dokumentu -OBSAH-/


4. RUČNÍ OVLÁDÁNÍ
V případě výpadku elektrické energie nebo při poruše strojního a technologického zařízení může být servomotor ovládaný ručně. Ruční ovládání je dodávané jako doplněk vybavení servomotoru (obr. č.1).
Před použitím ručního ovládání odšroubujeme víko v horní části horního krytu.Podstatou ručního přestavení servomotoru je ozubená spojka, kterou se rozpojí převod na předposledním stupni. Ozubenou část klíče (3) zasuneme do vrchní drážky pastorku (1) a posunovačem klíče (4) vyřadíme z činnosti unášeč pastorku (2), čímž přerušíme převodovou vazbu na výstupní hřídel. Otáčením klíčem můžeme přestavit páku, případně ovládané zařízení do požadované polohy. Po přestavení servomotoru  uvolníme v koncové poloze vysunovač a mírným pootáčením klíče do stran zabezpečíme zapadnutí unášeče do spodní drážky satorku. Klíč ručního ovládání je nutné po přestavení ze servomotoru vybrat a víko zašrouboval zpět. Na sepnutí a rozepnutí ozubené spojky a natočení ručního ovládání postačuje síla vyvinutá dlaní. Ruční ovládání servomotoru je možné jen v klidu a odpojení od elektrického napětí. /na začátek dokumentu -OBSAH-/


5. TECHNICKÉ ÚDAJE
Jmenovitý moment a ovládací doba jsou uvedené v kapitole provedení.
Přesnost ovládací doby: ±10%
Poloha "O" pracovního zdvihu je nastavitelná od 30° do 270°.
U servomotorů s vysílačem jen do 90° anebo 120°, příčemž max. odpor vysílače je možné dosáhnout jen v krajní poloze "O" pracovního úhlu 90° anebo 120°.
Doběh hřídele ze zatížením:             - max. 20'
Vůle hřídele při max. 5% zatížení:    - max. 1°
Časový interval pro reverzaci:          - min. 50 m.s bez zatížení
Zatěžovatel:                                 - 25 % při S4
Četnost spínání:                            - 1200 sep./h
Zatížitelnost spínače:                     - 250 V, 0.5 A
Hystereze spínače:   - max. 4°
Celkový odpor vysílače: (sv. 50-53): - 100 až 112 Ohm
Odpor vysílače v krajní poloze "Z"
(sv. 51-53):    - max. 5 Ohm
Odpor vysílače v krajní poloze "O"  - min. 93 Ohm
Nelinearita vysílače (sv. 51-53):  - ±  1.5%
Hystereze vysílače / sv. 51-53):  - max. 1.5%
Zatížitelnost vysílače:   - max. 100 mA
Topný odpor:   - 220 V, 10 W, (12 kOhm)
Příkon bez topného odporu:  - maz. 5.5 VA
Izolační odpor:   - min. 20 MOhm
Elektrická pevnost obvodů:
a) sítě a spínačů   - 1500 V~
b( vysílače    - 500 V~
Krytí:    - IP 54  ČSN 33 0330
Hmotnost:    - 3 kg /na začátek dokumentu -OBSAH-/


6. Vybalení a uskladnění
Po přijetí servomotoru od výrobce  překontrolujte , zda nedošlo v průběhu dopravy k jeho poškození. Porovnejte jestli údaje na štítku souhlasí s údaji v průvodní dokumentaci a v objednávce. Případné nesrovnalosti, chyby a poškození hlaste ihned výrobci. Jestli servomotor nebude ihned namontovaný, uložte ho v čisté místnosti s teplotou od +5°C do +35°C a průměrnou relativní vlhkostí max. 65%. Vzduch nesmí obsahovat jiné látky způsobující korozi. Přebytečný konzervační tuk odstraňte až před montáží. /na začátek dokumentu -OBSAH-/


7. Ověření funkce
Před započetím montáže opět překontrolujte, jestli nebyl poškozený v průběhu skladování.Činnost servomotoru můžeme ověřit tak, že ho připojíme přes vypínač na síť a krátkodobě ho zapneme. Pro hrubé ověření funkce stačí stačí sledovat, jestli se servomotor rozeběhne a zda se pootočí výstupní hřídel. Funkci koncových spínačů a odporového vysílače ověříme až provedení do provozu. /na začátek dokumentu -OBSAH-/


8. Umístění servomotoru
Pákový servomotor je možné montovat v libovolné poloze. Při volbě místa pro montáž servomotoru přihlédněte ke kapitole "Pracovní podmínky". Při umístění servomotoru pod armaturu se doporučuje ochrana servomotoru proti stékající anebo kapající vodě. Nad horním krytem servomotoru je třeba nechat volný prostor pro možnost ručního přestavení. /na začátek dokumentu -OBSAH-/


9. Specifikační tabulka

tabulka /na začátek dokumentu -OBSAH-/


10. Montáž
Servomotor připevníme k ovládanému zařízení pomocí stojanu anebo příruby. Připojení provedeme dvěma šrouby, pro které jsou v patce stojanu a přírubě otvory. Způsob připojení je zřejmý z rozměrového nákresu.
Ovládané zařízení spojíme se servomotorem pomocí pákového mechanismu. Páku servomotoru z přepravní mezipolohy uvolníme povolením šroubu svěrného spoje a nastavíme ji do požadované polohy. Šroub svěrného spoje utáhneme momentem 12 Nm. Čep kloubu (23) upevníme ve výřezu páky pomocí dvou matic. Čep je v tělese kloubu (22) zajištěný pružinou a  vyjmout ho můžeme jen po vysunutí pružiny. Klouby jsou navzájem spojené táhlem. Délku táhla a jeho úhel záběru je možné v daných mezích upravit posunutím čepu ve výřezu páky a šroubováním táhla v tělese. Zašroubované táhlo je kvůli uvolnění z tělesa kloubu zajištěné maticí. Při montáži dbáme, aby páka servomotoru nesvírala s táhlem úhel menší než 15° a větší než 165° (viz. obr. č. 2). /na začátek dokumentu -OBSAH-/


obr. č. 2
 

Elektrické zapojení servomotoru provedeme podle příslušného schéma po sejmutí horního krytu a odstranění záslepek a ucpávkových vývodek. Pro připojení použijeme isolované CU vodiče 1.5 mm2 s celkovým isolačním odporem dle ČSN 34 1010 čl. 207.
Vodiče připojujeme výhradně do označených svorek svorkovnic. Vývodky doporučujeme utěsnit nesnící hmotou např. Colorplast. Po připojení servomotoru nastavíme polohy "Z", "O" a seřadíme vačky ovládající polohové a signalizační přepínače. Při použití servomotoru pro úhly pootočení menší než je nastavený servomotor, provedeme nastavení krajních poloh "Z" a "O" na ukazateli polohy. /na začátek dokumentu -OBSAH-/


11. SEŘÍZENÍ SERVOMOTORU
Servomotor elektricky přestavte do polohy odpovídající krajní poloze "O" ovládacího zařízení. Pokud bude poloha "Z" odpovídat pracovnímu zdvihu používaného servomotoru, koncové spínače budou spínat servomotor při zdvihu 90°, 120° anebo 270°.
Jestli je pracovní zdvih jiný, menší jak 90°, 120° anebo 270° uvolněte dvojici šroubů (10) spojujících základní desku (5) obr. č. 3 s moníky spínačů. Po odsunutí desky uvolněte příslušné šrouby vačky podle obr. č. 4 a vačku (25) nastavte tak, aby došlo k vypnutí spínače v PO. Po nastavení se vačka zajistí dotažením šroubů, stejným způsobem nastavte vačku ovládajícím spínačem PZ.
U provedení se signalizačními spínači (20) a (21) je nutné podobným způsobem nastavit vačky ovládající spínače v polohách "O" a "Z". Takto nastavené spínače signalizují koncovou polohu servomotoru.
Konstrukce signalizace umožňuje signalizovat koncovou polohu okamžitou anebo v určitém předstihu.
Po nastavení spínačů přišroubujeme dvěma šrouby základní desku s nosníkem spínačů (13). Dbejte, aby pastorek vysílače (19) anebo pastorek ukazatele byl po nastavení spínačů v záběru s ozubeným kolem (12) výstupního hřídele. Vůle zubů musí být minimální. Polohu desky s vysílačem nebo ukazatelem zajistíte dotažením šroubů.
Maximální výchylku vysílače je možné dosáhnout jen při úhlech natočení 90° a 120°. /na začátek dokumentu -OBSAH-/


12. OBSLUHA A ÚDRŽBA
Obsluha servomotoru pozůstává v odevzdávání impulsů ovládajících jednotlivé funkce.
V případě přerušení dodávky elektrického proudu provede obsluha přestavení ovládaného zařízení ručně podle popisu "Ručního ovládání".
Údržba servomotorů spočívá v domazávání tukem LITOL 24 po půlročním trvalém provozu.. Tukem se promažou všechny ložiska, ozubené kola a celá sestava ručního ovládání. /na začátek dokumentu -OBSAH-/


obr. č. 3
KP0 obrázek č.3/na začátek dokumentu -OBSAH-/


obr. č. 4
KP0 obrázek č.4

 

šroub barva vačky ovládaný spínač
1 nebarven PO
2
rudá SO
3 černá PZ
4 modrá SZ

/na začátek dokumentu -OBSAH-/


13. PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
Na pákovém servomotoru mohou vzniknout poruchy v seřízení jednotlivých elementů a to uvolněním šroubů a posunutím z nastavené polohy. V tomto případě se musí uvolněný element znovu seřídit podle návodu v článku 11.
Poruchy v elektrické instalaci vniklé uvolněním šroubů v jednotlivých svorkách svorkovnice odstraníme uvolněním šroubů. Poruchy na mechanické části neodstraňujte, servomotor zašlete do opravy do výrobního podniku.
Výměnu vysílače proveďte po odšroubování desky s vysílačem (6) od základní desky (5) a odšroubování desky ukazatele (7) obr. č. 3. Samotný vysílač je k desce přišroubovaný dvěma šrouby.
Spínače vyměňte po sejmutí základní desky (5). Spínače jsou upevněné na nosníku (13), který je upevněný dvěma šrouby (16) obr. č. 4 k horní desce převodu. Při výměně je nutné dát pozor na přítlačné péra. Po výměně spínačů je potřeba opětovné seřízení servomotoru podle článku 11. /na začátek dokumentu -OBSAH-/


14. NÁHRADNÍ DÍLY

tabulka /na začátek dokumentu -OBSAH-/


15. DEMONTÁŽ A ODESLÁNÍ DO OPRAVY
Odpojte přívod od svorkovnice servomotoru a servomotor oddělte od armatury. Servomotor zabalte do voskovaného papíru a uložte ho do bedny vystlané dřevitou nebo vlnitou lepenkou. Přiložte k němu průvodní list. Ostatní dokumenty, hlavně vysvětlující dopis odešlete poštou. V dopise popište závadu a její příčinu anebo podmínky ve kterých servomotor pracuje. /na začátek dokumentu -OBSAH-/


16. SCHÉMA ZAPOJENÍ P - 1609

P - 1609Legenda:
PO - polohový přepínač pro polohu "otevřeno" , PZ - polohový přepínač pro polohu "zavřeno", SO - signalizační přepínač pro polohu "otevřeno", SZ - signalizační přepínač pro polohu "zavřeno", V9 - vysílač 1x100 Ohm, R - topný odpor, C - kondenzátor, MS - synchronní motor
/na začátek dokumentu -OBSAH-/


17. ROZMĚROVÉ NÁČRTKY
Rozměrový náčrtek P - 1082 (provedení se stojánkem)

Rozměrový náčrtek P - 1083 (přírubové provedení) /na začátek dokumentu -OBSAH-/

Rozměrový náčrtek kloubu P - 1084

1 - těleso, 2 - čep, 3 - šroub, 4 - pružina v poloze zajišťující čep, 5 - pružina v poloze, 6 - uvolňující čep /na začátek dokumentu -OBSAH-/

19. LEGENDA K OBRAZOVÉ DOKUMENTACI
1 - pastorek, 2 - unášeč, 3 - klíč ručního ovládání, 4 - posunovač, 5 - základní deska, 6 - deska s vysílačem, 7 - ukazatel, 8 - svorkovnice, 9  - šrouby desky s vysílačem, 10 - šrouby základní desky, 11- šrouby mikrospínačů, 12 - ozubené kolo, 13 - nosník, 14 - spínač PO, 15 - spínač PZ, 16 - šrouby držáků spínačů, 17 - páka, 18 - vysílač, 19 - pastorek vysílače, 20 - spínač SO, 21 - spínač SZ, 22 - těleso, 23 - čep, 24 - šroub, 25 - vačka

/na začátek dokumentu -OBSAH-/

 přejdi na seznam dokumentace

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU

výstavbě  výstavbě
optimalizováno pro rozlišení 800x600